تماس با ما

دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی)
یزدان رضایی مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی 6723 دفتر yrezaei@moe.gov.ir
محمود خسروانی معاون مدیرکل 6793 دفتر khosravani@moe.gov.ir
فاطمه محمدیانی مسئول دفتر 6724 دفتر mohamadiani@moe.gov.ir
محمدرضا فلسفی متصدی امور دفتری 6720 دفتر falsafi@moe.gov.ir
محمدصادق غفوریان کارشناس مسئول 6727 برنامه ریزی ghaforian@moe.gov.ir
سجاد قربانی رئیس گروه برنامه ریزی 6728 برنامه ریزی ghorbani@moe.gov.ir
شادی مرادی فلاح رئیس گروه برنامه ریزی آب 6350 برنامه ریزی shmf@moe.gov.ir
ندا نیكویی کارشناس 7157 برنامه ریزی n.nikooei@moe.gov.ir
علی حسینی راد رئیس گروه بودجه 6734 بودجه hosseinirad@moe.gov.ir
پرستو فائزی کارشناس مسئول 6333 بودجه faezi@moe.gov.ir
زهرا مشهدی حیدر کارشناس 6871 بودجه z.heidari@moe.gov.ir
سید محمد موسویان کارشناس 6358 بودجه Mousavian@moe.gov.ir
سیامک رستمی رئیس گروه تجهیز منابع مالی 6790 تجهیز منابع مالی rostami@moe.gov.ir
انسیه محرابی کارشناس 6353 تجهیز منابع مالی Mehrabi@moe.gov.ir
امین میرشاهی کارشناس مسئول 6796 تجهیز منابع مالی mirshahi@moe.gov.ir
شهرام خسروی کارشناس 6755 تجهیز منابع مالی sh-khosravi@moe.gov.ir
آتوسا صدیقی راد کارشناس 6157 تجهیز منابع مالی Sedighirad@moe.gov.ir
رضا ابراهیمی رئیس گروه آمایش 6726 آمایش سرزمین Ebrahimi@moe.gov.ir
هاشم شیردل کارشناس 6517 آمایش سرزمین shirdel@moe.gov.ir