درباره ما

شرح وظایف:

  •  آينده‌نگري و آينده‌نگاري صنعت
  • راهبري، تدوين و نظارت راهبردي برنامه‌ها (توسعه‌اي، ميان‌مدت و بلند مدت) در صنعت و تلفيق برنامه‌هاي بخشي
  • هماهنگي و ايجاد يکپارچگي بين برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت و سالانه و بودجه صنعت
  • تدوين و استقرار نظام آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي در صنعت
  • راهبري و پايش تعهدات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيأت محترم دولت
  • تدوين، استقرار و راهبري نظام بودجه‌ريزي و نظارت بر حسن اجرا
  • راهبري تدوين لايحه بودجه صنعت (عمراني و هزينه‌اي)، بودجه ستاد و تلفيق بودجه‌هاي بخشي و راهبري امور تخصيص
  • دبيرخانه شوراي برنامه و  بودجه وزارت نيرو
  • تجهيز منابع مالي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها (از طريق فاينانس داخلي و خارجي، اوراق قرضه اسلامي، بانک‌هاي توسعه‌اي بين‌المللي و نظاير آن) و نظارت بر عملکرد طرح‌هاي بهره‌مند
  • ارتباط با نهادها،‌ وزارتخانه‌ها و موسسات مرتبط و تنوع بخشي به تامين منابع مالي