شوراهای برنامه‌ریزی

بسمه تعالی
نظام تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابلاغ شده است. در ساختار تدوین برنامه، 29 شورای برنامه‌ریزی به منظور تدوین برنامه‌های حوزه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. در این نظام وزارت نیرو به عنوان مسئول شورای برنامه‌ریزی آب در نظر گرفته شده و همچنین این وزارت‌خانه به عنوان یکی از اعضای برخی شوراهای برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده است.
در این راستا نمایندگان وزیر نیرو در شوراهای برنامه‌ریزی مشخص شده‌اند. جدول ذیل نمایندگان وزارتخانه را در این شوراهای برنامه‌ریزی مشخص می‌کند:
 
 

رديف نام شورا نماينده وزير نيرو
1 انرژي جناب آقاي مهندس فلاحتيان
2 مسكن و شهرسازي و عمران شهري و روستايي جناب آقايان مهندس ميداني
3 صنعت، معدن و تجارت جناب آقايان مهندس فلاحتيان و مهندس ميداني
4 كشاورزي جناب آقاي مهندس ميداني
5 ماليه عمومي و مديريت بخش عمومي جناب آقاي مهندس دائمي
6 رشد، سرمايه‌گذاري و اشتغال جناب آقاي مهندس دائمي
7 توسعه مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهبود محيط كسب و كار جناب آقاي مهندس دائمي
8 ارتقاء بهره‌وري جناب آقاي مهندس مهاجري
9 آمايش، توسعه منطقه‌اي و ساماندهي داده‌هاي مكاني جناب آقاي مهندس ميداني
10 محيط‌زيست جناب آقاي مهندس دائمي
11 آموزش جناب آقاي مهندس مهاجري
12 پژوهش و فناوري جناب آقاي مهندس مهاجري
13 سياست خارجي، تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي جناب آقاي مهندس محصولي
14 تجارت خارجي و روابط اقتصاد بين‌الملل جناب آقاي مهندس محصولي