اسناد بالادستی و قوانین توسعه‌ای

برنامه راهبردی وزارت‌نیرو

برنامه پنجم توسعه

برنامه چهارم توسعه

برنامه هفتم توسعه

تکالیف وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه