اخبار

کميته هماهنگي

چهاردهمین جلسه کمیته هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو روز یک‌شنبه مورخ 24/12/1393 در سالن جلسات طبقه نهم وزارت نیرو برگزار گردید.

پيشنهادات دانشگاه تهران

با توجه به نگرش ويژه به موضوع خاص آب در برنامه ششم توسعه دانشگاه تهران پيشنهاداتي با همين رويکرد تهيه و به وزارت نيرو ارائه کرده است. به منظور تهيه بخش آب برنامه ششم توسعه، کارگروه ويژه‌اي با مشارکت استادي از پرديس دانشکده‌هاي فني، کشاورزي و منابع طبيعي،‌علوم، ابوريحان و دانشکده‌هاي اقتصاد، حقوق و محيط زيست دانشگاه تهران تشکيل گرديده، اين فعاليت زير نظر معاونت پژوهشي و با مديريت موسسه آب دانشگاه تهران به انجام رسيده است.

جلسه کارگروه محيط زيست و آمايش سرزمين

هشتمين جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 13/12/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط زیست و آمایش سرزمین

هشتمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 13/12/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه هشتمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین:
نحوه تدوين اركان برنامه های توسعه
بررسی راهبرهای آمايش سرزمين  آب و آبفا،  برق و انرژی
بررسی احكام آمايش سرزمين  برق و انرژی،‌ آب و آبفا

جلسه ستاد برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو

دومين جلسه ستاد برنامه ششم توسعه روز يكشنبه مورخ 10/12/93 به ریاست جناب آقای مهندس چیت‌چیان در دفتر وزير محترم نيرو برگزار گردید.

جلسه ستاد برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو

دومين جلسه ستاد برنامه ششم توسعه روز يكشنبه مورخ 10/12/93 به ریاست جناب آقای مهندس چیت‌چیان در دفتر وزير محترم نيرو تشكيل می‌گردد.
دستور جلسه دومین جلسه ستاد برنامه ششم توسعه:
- ارايه گزارش پيشرفت فعاليت‌های تدوين برنامه ششم توسعه در وزارت نيرو
- بررسی و تصويب راهبردها و احكام بخش برق و انرژی- پيشنهادی كارگروه تخصصی

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

هفتمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 06/12/1393 در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

مصوب شورای اقتصاد

گزارش موضوع خاص آب در برنامه ششم توسعه به تصویب شورای اقتصاد رسید.

جلسه شورای برنامه‌ریزی آب

سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی آب در روز یکشنبه مورخ 03/12/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محمودی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه شورای برنامه‌ریزی آب

سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی آب در روز یکشنبه مورخ 03/12/1393 در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی آب:
1- بررسي راهبردهاي فرابخشي آب در برنامة ششم توسعه
2- اراية تعريف «امنيت غذايي» و گزارش آماري مصرف آب كشاورزي و گزارش رابطه امنيت غذايي و مصرف آب توسط وزارت جهاد كشاورزي

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

هفتمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

هفتمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 6/12/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه هفتمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی:
بررسی و جمع‌بندی احکام پیشنهادی بخش صادرات متناظر با اهداف 6 و 7

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

هفتمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 29/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه هفتمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین:
بررسی احكام محيط زيستی آب و آبفا
بررسی احكام محيط زيستی برق و انرژی
بررسی  راهبردهای آمايش سرزمين
جمع بندی موضوعات جلسه و تعيين دستور جلسه آتی


جلسه کارگروه آب و آبفا

چهارمین جلسه هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آب و آبفا در روز یکشنبه مورخ 26/11/1393 در سالن جلسات طبقه ششم وزارت نیرو برگزار گردید.

کمیته هماهنگی

سیزدهمین جلسه کمیته هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو روز یک‌شنبه مورخ 26/11/1393 در سالن جلسات طبقه نهم وزارت نیرو برگزار گردید.

کارگروه برق و انرژی

احکام بخش برق در برنامه ششم توسعه، مصوب کارگروه برق و انرژی برای ارائه در جلسه ستاد برنامه ششم تهیه گردید.

نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

"نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" به استناد مفاد ماده سه قانون برنامه و بودجه توسط شورای اقتصاد در جلسه مورخ 24/6/1393 تصویب گردید. بر این اساس دستورالعمل اجرایی نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است.

جلسه کارگروه آب و آبفا

چهارمین جلسه هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آب و آبفا در روز یکشنبه مورخ 26/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس ابراهیم‌نیا در سالن جلسات طبقه ششم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

کمیته هماهنگی

سیزدهمین جلسه کمیته هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو روز یک‌شنبه مورخ 26/11/1393 در سالن جلسات طبقه نهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

جلسه کارگروه آب و آبفا

سومین جلسه هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آب و آبفا در روز یکشنبه مورخ 19/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس ابراهیم‌نیا در سالن جلسات طبقه ششم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

ششمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

ششمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی

چهارمین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی در روز سه‌شنبه مورخ 14/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس مهاجری در سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

ششمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

جلسه کارگروه آب و آبفا

دومین جلسه هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در بخش آب و آبفا در روز یکشنبه مورخ 12/11/1393 در سالن جلسات طبقه ششم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

ششمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه ششمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین:
- بررسي احكام  محيط زيستي آب و آبفا
- بررسي  راهبردهاي آمايش سرزمين
- بررسي احكام محيط زيستي برق و انرژي


 

جلسه شورای برنامه‌ریزی آب

دستور جلسه سومین جلسه شوراي برنامه‌ريزي آب:
1- اراية تعريف «امنيت غذايي»، گزارش آماري مصرف آب كشاورزي و گزارش رابطه امنيت غذايي و مصرف آب توسط وزارت جهادكشاورزي
2- تعريف مفاهيم «مديريت بهم‌پيوسته آب» و «اعمال حكمراني» توسط وزارت نيرو

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

پنجمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 01/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

پنجمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 01/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی

چهارمین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ 14/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس مهاجری در سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.
دستور جلسه چهارمین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی:
ادامه بررسي و تصويب حكم‌هاي پيشنهادي حوزه معاونت تحقيقات و منابع انساني در برنامه ششم توسعه

 

جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی

سومین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی در روز سه‌شنبه مورخ 30/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس مهاجری در سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

پنجمین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 01/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

جلسه کارگروه برق و انرژی

پانزدهمین جلسه کارگروه برق و انرژی در روز سه‌شنبه مورخ 23/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس فلاحتیان در دفتر معاونت امور برق و انرژي در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی

دومین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی در روز سه‌شنبه مورخ 23/10/1393 در سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

پنجمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 01/11/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی

دومین جلسه کارگروه آموزش، تحقیقات و منابع انسانی در روز سه‌شنبه مورخ 23/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس مهاجری در سالن جلسات طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار می‌گردد.

جلسه کمیته هماهنگی

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت نیرو روز یک‌شنبه مورخ 21/10/1393 در سالن جلسات طبقه نهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه آب و آبفا

دومین جلسه کارگروه آب و آبفا در روز سه‌شنبه مورخ 16/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس میدانی در سالن جلسات طبقه دهم وزارت نیرو برگزار گردید.

دستور ریاست محترم جمهوری

دستور ریاست محترم جمهوری در خصوص "رویکرد اصلی برنامه ششم توسعه محیط زیست و آب"
موضوع محیط‌ زیست و آب یکی از محورها و سرفصل‌های اصلی برنامه ششم توسعه کشور قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط‌ زیست و وزارت نیرو موظف هستند سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص پیشنهادی برای فائق آمدن بر این چالش مهم را جهت بررسی در فرآیند تنظیم برنامه ششم، تدوین و به‌موقع ارائه نمایند.

جلسه کارگروه برق و انرژی

چهاردهمین جلسه کارگروه برق و انرژی در روز شنبه مورخ 13/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس فلاحتیان در دفتر معاونت امور برق و انرژي در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی

سومین جلسه کارگروه صادرات و تعاملات خارجی در روز چهارشنبه مورخ 10/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محصولی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین

چهارمین جلسه کارگروه محیط‌زیست و آمایش سرزمین در روز چهارشنبه مورخ 10/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس دائمی در دفتر معاونت برنامه‌ریزی وامور اقتصادی در طبقه یازدهم وزارت نیرو برگزار گردید.

جلسه شورای برنامه‌ریزی آب

دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی آب در روز یکشنبه مورخ 23/09/1393 به ریاست جناب آقای مهندس محمودی در سالن جلسات طبقه سیزدهم وزارت نیرو برگزار گردید.