گروه برنامه‌ريزي راهبردي

"سند چشم انداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو"